Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ALMED Agnieszka Lipińska, 95-080 Tuszyn

Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 pkt. b

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;”

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług świadczonych przez ALMED Tuszyn osobom, które zarejestrowały się na wizytę w gabinecie stacjonarnym lub wizytę domową.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji usługi. Zakres pozyskiwanych danych uzależniony jest od rodzaju świadczonych usług (np. adres zamieszkania w przypadku wizyty domowej), wybranej formy płatności (NIP i adres do faktury, e-mail do wysłania potwierdzenia płatności w formie bezgotówkowej oraz do celów rejestracji przez internet).

Podane dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do świadczenia usług własnych, ewentualnej promocji usług własnych  i nie będą udostępniane innym podmiotom ani osobom, z wyjątkiem podmiotów zapewniających obsługę księgową i informatyczną, jedynie w granicach niezbędnych do realizacji tych usług. Dane mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Przetwarzane dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych, w tym:

  • uzyskaniu informacji jakimi danymi dysponuje administrator,
  • zgłoszenia żądania przekazania przetwarzanych danych innemu podmiotowi,
  • sprostowania, uzupełnienia danych, jak również żądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych ze zbioru ALMED Tuszyn,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od roku, w którym ostatni raz korzystała Pani/Pan z usług ALMED Tuszyn. Powyższy okres wynika z konieczności przechowywania danych w celach rozliczeń finansowo-księgowych oraz terminu przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego.

Pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę składać:

  • w formie pisemnej na adres siedziby administratora tj.: ALMED Agnieszka Lipińska, 95-080 Tuszyn ul. Parkowa 2, lub
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@almedtuszyn.pl